Kancelaria Prawna
Blog
zamówienia publiczne

Przepis artykuł 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej p.z.p., przewiduje szereg przesłanek umożliwiających unieważnienie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia. Nie sposób jednak doszukać się wśród nich przesłanki wprost określającej możliwość unieważnienia postępowania z powodu ogłoszenia stanu epidemii. Zgodnie […]

zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi […]

zamówienia publiczne

Wykonawca w ofercie opisał parametr urządzenia, a konkretnie jego procesor, poprzez wskazanie symbolu tego elementu. Niestety z uwagi na błąd w oznaczeniu numeru podany symbol procesora nie występuje na rynku. Kwestia dopuszczalności sprostowania oferty w takiej sytuacji na podstawie art. 87 ust. 2 p.z.p. zależy od tego, czy istnieje wiele możliwości poprawienia błędnego oznaczenia procesora, […]

Kancelaria Radcy Prawnego