Kancelaria Prawna
Blog
zamówienia publiczne

Przepis artykuł 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej p.z.p., przewiduje szereg przesłanek umożliwiających unieważnienie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia. Nie sposób jednak doszukać się wśród nich przesłanki wprost określającej możliwość unieważnienia postępowania z powodu ogłoszenia stanu epidemii. Zgodnie […]

odszkodowania
prawo cywilne

Podstawowym aktem prawnym właściwym dla dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot jest rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Wskazane rozporządzenie nr 261/2004 ma […]

czyszczenie BIK

Skierowany przez potencjalnego kredytobiorcę wniosek o udzielenie przez bank kredytu stanowi zapytanie kredytowe. Zapytania te gromadzone są w rejestrach Biura Informacji Kredytowej, spółki akcyjnej założonej przez banki i inne instytucje pożyczkowe, której celem jest m.in. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta. Na wstępie przepisu art. […]

czyszczenie BIK

Biuro Informacji Kredytowej S.A. to przedsiębiorstwo założone przez banki i inne instytucje pożyczkowe. Podstawą prawną funkcjonowania BIK S.A. jest przepis art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939), który umożliwia bankom, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i […]

Kancelaria Radcy Prawnego