Możliwość sprostowania oferty w zakresie określenia oferowanego produktu

Wykonawca w ofercie opisał parametr urządzenia, a konkretnie jego procesor, poprzez wskazanie symbolu tego elementu. Niestety z uwagi na błąd w oznaczeniu numeru podany symbol procesora nie występuje na rynku.

Kwestia dopuszczalności sprostowania oferty w takiej sytuacji na podstawie art. 87 ust. 2 p.z.p. zależy od tego, czy istnieje wiele możliwości poprawienia błędnego oznaczenia procesora, czy też tego typu procesor na rynku jest tylko jeden. Jeśli pod podobnymi oznaczeniami istnieją różne rodzaje procesorów, błąd w ofercie nie jest oczywisty ani nie może doprowadzić do sprostowania oferty w trybie art. 87 ust. 1-2 p.z.p. W takiej sytuacji z okoliczności sprawy nie wynika, w którym kierunku miałoby iść sprostowanie. Sprostowanie spowodowałoby również istotną zmianę treści oferty, nie ma zatem przesłanek do zastosowania przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp.

W wyroku z dnia 20 marca 2017 r., KIO 399/17; KIO 438/17; KIO 439/17, Krajowa Izba Odwoławcza, na gruncie podobnej sprawy, zwróciła uwagę, że „W znaczeniu nadanym art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp jako „inne omyłki” należy rozumieć niezgodności wymagań zawartych w SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Tymczasem wskazanie modelu i nazwy oferowanego procesora było dla zamawiającego kwestią podstawową i najistotniejszą. Bez podania właśnie tych elementów oferta była dla zamawiającego praktycznie bezwartościowa i uniemożliwiała przejście do kolejnego etapu postępowania. (…) Oznaczenie i wskazanie oferowanych urządzeń stanowi niewątpliwie treść oferty wykonawcy (taki też był określony w SIWZ charakter dokumentu opisu przedmiotu zamówienia wymaganego wraz z ofertą), i to jej istotny element – essentialia negotii – definiujący przedmiot składanej oferty i, późniejszej dostawy. W tym zakresie, art. 87 ust. 1 Pzp uniemożliwia dokonywanie zmian w stosunku do złożonej oferty. Ewentualne uwzględnienie wyjaśnień odwołującego byłoby bezprzedmiotowe, bowiem doprecyzowanie w nich przedmiotu oferty (marki/modelu/ symbolu oferowanego procesora prowadziłoby do nieuniknionej zmiany treści złożonej już oferty w jej istotnym aspekcie. Z tych samych względów, brak podstaw do zastosowania w przedmiotowej sytuacji instytucji poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp”.

Zamawiający nie ma podstaw, aby spośród wielu możliwości sprostowania oferty wykonawcy wybrać jedną, na co wskazuje wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 września 2014 r. (KIO 1891/14): Treść oferty oraz treść materiałów do niej załączonych odwołują się do dwóch różnych urządzeń, zaś Zamawiający nie był uprawniony do podjęcia za Odwołującego decyzji, co zaoferował w przedmiotowym postępowaniu przetargowym: czy urządzenie o symbolu: T. e-studio 287 CS czy urządzenie o symbolu A-4 T. e-studio 264 CS. Oczywistym dla Izby jest, że dokonanie proponowanej przez Odwołującego zmiany w treści formularza ofertowego w trybie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy P.z.p. stanowiłoby zmianę treści oświadczenia woli złożonego przez Odwołującego, a czynność taka jest niedopuszczalna w świetle art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy P.z.p.

Oczywistymi błędami pisarskimi, zdaniem KIO, są „(…) jedynie tego rodzaju niedokładności, które widoczne są dla każdego, bez przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej analizy.” (vide: wyrok KIO z dnia 17 marca 2009 r., sygn. akt. KIO/UZP 246/09), a ich poprawa nie może wynikać z uzyskanych wyjaśnień czy też pozyskania przez zamawiającego wiedzy na temat oferty innych źródeł (tak: M. Meducki, Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne, LEX).

Zaznaczyć również należy, że niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami zamawiającego (zob. wyrok z dnia 24 października 2008 r., KIO/UZP 1093/08).

W przypadku wskazania w ofercie symbolu nieistniejącego procesora oferta jest sprzeczna z treścią SIWZ i jako taka musi być odrzucona przez zamawiającego.

Opublikowany przez:
Katarzyna Piętka

Kancelaria Radcy Prawnego