Kancelaria Prawna
Blog
Kredyty frankowe
prawo cywilne

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 25/22 rozstrzygnął sześć istotnych dla osób posiadających tzw. kredyty frankowe zagadnień prawnych. Część z nich była już przedmiotem wyroków sądów powszechnych i TS UE, jednak zajęte przez Sąd Najwyższy stanowisko dodatkowo wzmacnia pozycję kredytobiorców w sporach z bankami. SN wskazał, […]

Kredyty frankowe
prawo cywilne

W orzeczeniu z dnia 15 czerwca 2023 roku dotyczącym polskiej sprawy TSUE orzekł, że banki nie mają prawa żądać od kredytobiorców, których umowy zostały uznane za nieważne, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (nr sprawy C-520/21). Banki pozywały kredytobiorców, którzy wcześniej wygrali sprawy toczone przeciwko bankom i uzyskali wyroki, na mocy który umowy kredytowe zostały uznane […]

Kredyty frankowe
prawo cywilne

W najnowszym orzeczeniu z dnia 8 września 2022 roku dotyczącego polskiej sprawy TSUE orzekł, że sąd nie może zastosować przepisu dyspozytywnego w miejsce abuzywnych postanowień przewidujących przeliczanie kredytu według tabel banku, jeżeli sprzeciwia się temu kredytobiorca (C-80/21, C-81/21 oraz C-82/21). Jedna z połączonych spraw (C-81/21) dotyczyła umowy kredytowej zawartej już po 24 stycznia 2009 r., […]

Kredyty frankowe
prawo cywilne

Po uznaniu, że w umowach o kredyt frankowy (zarówno denominowany jak i indeksowany) postanowienia dotyczące zasad przeliczania zobowiązań według kursu waluty wskazanego w tabelach banku jest bezskuteczne, w umowie powstaje luka. Umowa nie określa wówczas zasad dokonywania przeliczeń. Uzupełnienie tej luki przepisem prawa powodowałoby, że umowa mogłaby być nadal wykonywane przez strony, a to nie […]

Kredyty frankowe

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu to najkorzystniejsze rozstrzygnięcie, jakie w sporze z bankiem może uzyskać kredytobiorca, posiadający kredyt denominowany lub indeksowany. W razie nieważności umowy kredytu dokonywane przez niedoszłego kredytobiorcę płatności, mające stanowić spłatę wykorzystanego kredytu, są świadczeniami nienależnymi, podobnie jak świadczeniem nienależnym jest w takiej sytuacji wypłata środków pieniężnych przez bank. Najczęściej w dotychczasowym orzecznictwie […]

Kredyty frankowe

Banki często argumentują, iż umowy kredytów frankowych nie powinny być podważane, gdyż kredytobiorcy nimi związani wcale nie znajdują się w gorszej sytuacji niż osoby, które wzięły kredyt w złotych. Banki wskazują, że choć mają dowolność w ustalaniu kursu, według którego wyliczane są raty kredytobiorców, to w rzeczywistości stosowane przez nich kursy nie różnią się znacząco […]

Kredyty frankowe

Wejście w życie tzw. ustawy antyspreadowej (ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 984) spowodowało, że wiele banków podpisało ze swoimi klientami aneksy, na mocy których wprowadzono możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie lub uściślono zasady ustalania kursu franka […]

Kredyty frankowe

Możliwość funkcjonowania umowy złotowej oprocentowanej według stopy referencyjnej LIBOR była wielokrotnie oceniania na tle spraw kredytów tzw. „frankowych”. Przez wiele lat sporów prowadzonych przez kredytobiorców z bankami nie ukształtowała się jednak jedna linia orzecznicza. Część sądów dochodziła do wniosku, że umowa kredytu złotowego może być oprocentowana według zasad właściwych dla kredytów walutowych powołując się przykładowo […]

Kancelaria Radcy Prawnego