Kancelaria Prawna
Blog
Kredyty frankowe
prawo cywilne

W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 25/22 rozstrzygnął sześć istotnych dla osób posiadających tzw. kredyty frankowe zagadnień prawnych. Część z nich była już przedmiotem wyroków sądów powszechnych i TS UE, jednak zajęte przez Sąd Najwyższy stanowisko dodatkowo wzmacnia pozycję kredytobiorców w sporach z bankami. SN wskazał, […]

Kredyty frankowe
prawo cywilne

W orzeczeniu z dnia 15 czerwca 2023 roku dotyczącym polskiej sprawy TSUE orzekł, że banki nie mają prawa żądać od kredytobiorców, których umowy zostały uznane za nieważne, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (nr sprawy C-520/21). Banki pozywały kredytobiorców, którzy wcześniej wygrali sprawy toczone przeciwko bankom i uzyskali wyroki, na mocy który umowy kredytowe zostały uznane […]

Kredyty frankowe
prawo cywilne

W najnowszym orzeczeniu z dnia 8 września 2022 roku dotyczącego polskiej sprawy TSUE orzekł, że sąd nie może zastosować przepisu dyspozytywnego w miejsce abuzywnych postanowień przewidujących przeliczanie kredytu według tabel banku, jeżeli sprzeciwia się temu kredytobiorca (C-80/21, C-81/21 oraz C-82/21). Jedna z połączonych spraw (C-81/21) dotyczyła umowy kredytowej zawartej już po 24 stycznia 2009 r., […]

prawo cywilne
prawo rodzinne
rozwód

Zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego ustaniu może zdarzyć się sytuacja, że jeden z małżonków wyda środki pieniężne należące do majątku wspólnego małżonków, a więc środki które są wspólną własnością małżonków. W takiej sytuacji drugi małżonek może mieć prawo do domagania się stosownego rozliczenia. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy pokrzywdzony małżonek […]

prawo cywilne
prawo rodzinne
rozwód

Środki pieniężne wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków są środkami, których właścicielami są łącznie małżonkowie. Może zdarzyć się sytuacja, w której jeden z małżonków rozporządza wspólnymi środkami pieniężnymi bez zgody drugiego małżonka, a po stronie pokrzywdzonego małżonka powstaje roszczenie o rozliczenie tych zużytych pieniędzy. Jak w razie ustania wspólności majątkowej (rozwód, zawarcie umowy wprowadzającej rozdzielność […]

Kodeks spółek handlowych
prawo cywilne
prawo spółek

Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 58 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) śmierć wspólnika spółki jawnej powoduje rozwiązanie spółki. Model ustawowy, stosownie do art. 67 § 1 ksh, przewiduje w takim przypadku konieczność przeprowadzenia likwidacji spółki z zastrzeżeniem, iż możliwe jest uzgodnienie przez wspólników innego sposobu zakończenia działalności spółki. Szczegółowe […]

Kredyty frankowe
prawo cywilne

Po uznaniu, że w umowach o kredyt frankowy (zarówno denominowany jak i indeksowany) postanowienia dotyczące zasad przeliczania zobowiązań według kursu waluty wskazanego w tabelach banku jest bezskuteczne, w umowie powstaje luka. Umowa nie określa wówczas zasad dokonywania przeliczeń. Uzupełnienie tej luki przepisem prawa powodowałoby, że umowa mogłaby być nadal wykonywane przez strony, a to nie […]

odszkodowania
prawo cywilne

Podstawowym aktem prawnym właściwym dla dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot jest rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Wskazane rozporządzenie nr 261/2004 ma […]

Kancelaria Radcy Prawnego