Zamówienia publiczne

Kancelaria prowadzi obsługę prawną zamówień publicznych w podmiotach zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań, do których zastosowania ma ta ustawa, jak i postępowań o wartości poniżej 130 tyś. zł. Prowadzi również postępowania w zamówieniach udzielanych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych, do których zastosowanie mają zasady określone w wytycznych programowych. Sporządza wewnętrzne regulaminy udzielania zamówień publicznych.

Kancelaria udziela również wsparcia wykonawcom, biorącym udział w postępowaniach zamówieniowych. Przygotowuje oferty i pozostałe dokumenty, kontroluje prawidłowość czynności podejmowanych przez zamawiających oraz reprezentuje wykonawców w sporach z zamawiającymi.

Kancelaria skutecznie reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W ramach projektów unijnych przeprowadza kontrolę ex ante dokumentacji postępowania oraz analizę prawną prawidłowości przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Kancelaria Radcy Prawnego