Złożenie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny po terminie

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Przepis ten ma swój odpowiednik w art. 224 ust. 1 nowego Prawa zamówień publicznych.
Termin na złożenie wyjaśnień ustala zamawiający. Jego długość powinna być dostosowana do stopnia skomplikowania przedmiotu zamówienia. W orzecznictwie KIO podkreśla się, iż winna ona być odpowiednia.
Czasem jednak wykonawcy nie zdążą przygotować wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Co wówczas powinni zrobić, aby nie pozbawiać się szansy dalszego udziału w postępowaniu?
Wykonawcy, w sytuacji, gdyby wyznaczony przez zamawiającego termin okazał się zbyt krótki, przysługuje wniosek do zamawiającego o przedłużenie terminu. Co jest jednak bardzo istotne, wniosek o przedłużenie terminu musi być złożony przed upływem pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień.
Decyzja co do przesunięcia terminu należy do zamawiającego. Zamawiający musi jednak pamiętać, że termin na złożenie wyjaśnień musi być równy dla wszystkich wykonawców. Jeśli więc zamawiający przychyla się do prośby wykonawcy, zobowiązany jest przedłużyć termin wszystkim wykonawcom, od których zażądał wyjaśnień tak, aby termin na ich złożenie był równy dla wszystkich wykonawców. Co ważne decyzja zamawiającego musi być podjęta przez upływem pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień.
Należy podkreślić, że wykonawcy zobowiązani są do dotrzymania terminu na złożenie wyjaśnień wyznaczonego przez zamawiającego. Jeśli nie wyrazi on zgody na przedłużenie terminu, obowiązuje ich pierwotnie ustalony termin.
Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę po terminie zamawiający zobowiązany jest traktować tak, jakby nie zostały złożone. Zgodnie zaś z art. 90 ust. 3 p.z.p. zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień.
Na koniec należy podkreślić, że w ustawie z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych brak jest regulacji dotyczących instytucji przywrócenia terminu.

Opublikowany przez:
Katarzyna Piętka

Kancelaria Radcy Prawnego