Niepodpisany formularz asortymentowo-cenowy

Zgodnie z orzecznictwem KIO formularz asortymentowo-cenowy jest częścią oferty w sensie ścisłym, a w związku z tym nieopatrzenie go właściwym podpisem pozwala przyjąć, iż oferta nie została złożona w przewidzianej w art. 63 Pzp formie elektronicznej ani w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zob. wyrok KIO z dnia 26 lipca 2015 roku, KIO 2458/15). Wskazana forma zastrzeżona została przez ustawę Pzp pod rygorem nieważności.

Zasadnie w orzecznictwie podnosi się również, że załącznik, który zawiera ceny za poszczególne pozycje, stanowi podstawową, istotną treść oferty i jako taki powinien zostać podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (wyrok KIO z dnia 6 października 2020 r., KIO 2202/20). W formularzu asortymentowo- cenowym wykonawca jest zobowiązany do określenia cen jednostkowych za realizację zamówienia. Formularz asortymentowo-cenowy umożliwia zatem prawidłowe rozliczenie wykonanego zamówienia. Nie ma znaczenia jedynie formalnego.

W wyroku z 11.01.2017 r. (sygn. akt KIO 2383/17) wskazano, że w świetle kosztorysowego charakteru wynagrodzenia wykonawcy obligatoryjnym elementem oferty odwołującego winien być kosztorys ofertowy sporządzony według wskazań wynikających z SIWZ. Brak tego dokumentu stanowi wadę oferty, która nie podlega konwalidacji w żadnym z trybów przewidzianych przepisami p.z.p. i uzasadnia odrzucenie oferty odwołującego na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

Formularz asortymentowo-cenowy jest najważniejszą merytoryczną częścią oferty. Zawiera on bowiem oferowaną cenę wraz z cenami jednostkowymi. Obowiązują więc w stosunku do niego wszystkie wymogi dotyczące oferty.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.

 

Opublikowany przez:
Katarzyna Piętka

Kancelaria Radcy Prawnego