TSUE o wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału

W orzeczeniu z dnia 15 czerwca 2023 roku dotyczącym polskiej sprawy TSUE orzekł, że banki nie mają prawa żądać od kredytobiorców, których umowy zostały uznane za nieważne, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (nr sprawy C-520/21).

Banki pozywały kredytobiorców, którzy wcześniej wygrali sprawy toczone przeciwko bankom i uzyskali wyroki, na mocy który umowy kredytowe zostały uznane za nieważne, o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez okres, w którym kredytobiorcy byli w posiadaniu środków wypłaconych przez bank z tytułu nieważnej umowy. Często roszczenia wyliczone na tej podstawie przez banki sięgały kwoty wypłaconego kredytobiorcom kredytu.

Polski sądy w większości spraw oddalały roszczenia banków, jednak wiele spraw było zawieszanych, gdyż sądy wolały zaczekać na rozstrzygnięcie przez TSUE tej kwestii.

Obecnie TSUE przesądziło, że banki nie mogą dochodzić roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, gdyż jest to sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

TSUE wskazał, że dyrektywa 93/13 pozwana na wysuwanie dodatkowych roszczeń przez konsumentów, jednakże muszą ona być zgodne z celem dyrektywy i zasadą proporcjonalności. Oznacza to, że TSUE generalnie uznał za dopuszczalne roszczenia frankowiczów o korzystanie przez bank z kapitału w postaci spłacanych przez nich przez wiele lat rat. Często bowiem do czasu stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytowej łączne wysokość spłaconych rat sięga kwoty wypłaconego kredytu lub nawet ją przewyższa.

Wyrok ten daje frankowiczom poczucie bezpieczeństwa – w razie wygrania sprawy z bankiem nie muszą się już oni obawiać dalszych roszczeń z jego strony.

Opublikowany przez:
Katarzyna Piętka

Kancelaria Radcy Prawnego